Music

Elton John

Farewell Yellow Brick Road Tour

Madison Square Garden, New York, NY